Aquest curs, TASCA s’encarrega del desenvolupament d’un projecte de centre d’innovació educativa, seguint el model Magnet d’aliances per a l’èxit educatiu, a l’Escola Les Fontetes a Cerdanyola del Vallès. Es farà mitjançant l’establiment d’un partenariat amb una entitat de l’àmbit de la tecnologia del territori: Eurecat.

Com a primera acció de treball, el passat 19 d’octubre es van organitzar uns tallers amb els diferents nivells educatius del centre per tal de determinar quines són les inquietuds i els interessos de l’alumnat, i ajustar així la definició del projecte a desenvolupar amb el partner.

TASCA s’encarrega de:
■ El disseny del projecte amb l’equip directiu de l’escola i l’entitat partner: estudi de les propostes presentades per l’entitat i desenvolupament del projecte conjunt.
■ L’elaboració, amb els serveis d’educació i de comunicació de l’Ajuntament, del pla de comunicació del projecte.
■ La formació intensiva en el centre: presentació de la proposta de treball als equips docents de cicle i disseny de les activitats d’aprenentatge definitives. L’equip docent de cada cicle rep la proposta elaborada prèviament i l’enriqueix i l’adapta per poder-la treballar amb tot el seu alumnat. La proposta definitiva es presenta al claustre.
■ La preparació i organització de la jornada d’inici dels reptes: jornada per a famílies i mestres, en la que hauran de resoldre un repte tecnològic conjuntament i es farà la presentació del treball de curs.
■ L’assessorament al treball dels reptes en cadascun dels cicles.
■ La jornada de tancament del projecte 2021-22.
■ L’avaluació contínua i final del projecte.