A TASCA, ahir també vam celebrar el Dia de la Dona i avui, dia 9 de març, continuem treballant des del sector del lleure, l’educació i la cultura per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Som una empresa dedicada al món sociocultural i que treballa per millorar la vida de les persones, amb programes i accions dirigides a tots els grups socials: infància, joventut, teixit comunitari i vellesa. La nostra visió empresarial i social només té lògica si actuem situant sempre a les persones al centre i vetllem pel benestar col·lectiu. Entenem, doncs, que aquesta premissa ha de ser extensiva al conjunt de treballadors i treballadores de l’empresa, i  procurem que així sigui.

Actualment, l’equip de TASCA està format en un 65% per dones. El mateix percentatge el trobem en els càrrecs de direcció i dinamització dels diferents serveis, projectes i equipaments socioculturals.

D’altra banda, comptem amb un equip professional especialitzat en temes de gènere, hem organitzat accions formatives sobre perspectiva de gènere i vetllem per a mantenir la mirada de gènere com a eix transversal en el conjunt d’accions educatives i programes socioculturals que es duen a terme.

En aquesta línia, destaquem que des de TASCA hem dissenyat els materials didàctics eduCAC, per encàrrec del Consell Audiovisual de Catalunya i hi hem incorporat, com a proposta de millora de TASCA, un itinerari transversal específic sobre gènere. L’itinerari ‘Perspectiva de Gènere’ consta de tres propostes didàctiques: ‘Anuncis no sexistes’, ‘Qui ens parla?’ i ‘El sistema sexe-gènere a les pantalles’.

La igualtat de gènere és una premissa que hem plasmat dins el Pla d’Igualtat d TASCA 2018-2021 i per a la qual treballem progressivament amb la voluntat de recollir, per una banda, les mesures que tenim engegades en matèria d’igualtat de drets i d’oportunitats entre dones i homes i, per altra banda, revisar en quins àmbits ens queda més feina per fer.