TASCA, PROJECTES D’ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL

Des de l’any 1989, ens dediquem al disseny i gestió de projectes i activitats educatives, socials i culturals.
En aquests més de 30 anys de trajectòria, ens hem implicat en nombrosos projectes de renom i hem treballat per a grans empreses, corporacions i institucions del país.

  Missió .

A TASCA ens proposem dia a dia millorar la qualitat de vida de les persones a través dels programes educatius, socials i culturals que gestionem.

  Fortaleses .

  • Comptem amb personal qualificat i estable.
  • Tenim experiència en la gestió d’equipaments socioculturals.
  • Coneixem el món educatiu.
  • Estem preparats per a mobilitzar grans grups.
  • Utilitzem tècniques de participació i dinamització.
  • Treballem des del coneixement del territori i ens adaptem a l’entorn.
  • Oferim una borsa de projectes a disposició.
  • Som membre fundador de l’ACELLEC (Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura).

 

VALORS I BASE SOCIAL

  Sostenibilitat .

A TASCA, ens sentim compromeses amb el nostre entorn natural i social, fent de la sostenibilitat un dels nostres valors principals. Entenem la sostenibilitat com la formula per a que un projecte perduri des de l’aspecte ambiental, social (humà i relacional) i econòmic. En aquesta línia, implementem polítiques de reducció de residus, prioritzem l’ús de materials no contaminants, maximitzem l’eficiència energètica, promovem l’ús del transport públic; alhora que generem espais de divulgació, formació i participació en sostenibilitat, apliquem polítiques de promoció de conciliació familiar, i generem espais de trobada i cura dels treballadors i treballadores, amb canals de comunicació cuidats. La sostenibilitat econòmica de TASCA, tot i ser una necessitat bàsica i innegociable, inclou aquests criteris.

  Responsabilitat Social Corporativa RSC .

Comptem amb un lideratge, una cultura i unes polítiques de conciliació que faciliten la integració de la vida laboral, familiar i personal dels nostres equips.

Com a empresa que es dedica al sector social i que treballa per millorar la vida de les persones, amb programes i accions dirigides a tots els grups socials (infància, joventut, teixit comunitari i vellesa), la nostra visió empresarial i social només té lògica si actuem situant sempre a les persones al centre i vetllem pel benestar col·lectiu. Entenem, doncs, que aquesta premissa ha de ser extensiva al conjunt de treballadores i treballadors de l’empresa.

  Pacte del temps .

L’any 2014 vam subscriure el ‘Pacte del Temps’, una iniciativa engegada des de l’Ajuntament de Barcelona conjuntament amb entitats, associacions, organitzacions socioeconòmiques i la ciutadania, que té per objectiu establir un acord segons el qual totes aquestes parts es comprometen a treballar per tal de fer possible la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, a través d’una millor gestió del temps.

Destaquem que, a TASCA tenim incorporada la lògica de la flexibilitat horària com una màxima i que concebem i apliquem les polítiques de conciliació que estan al nostre abast de forma volguda i conscient. Es tracta d’un convenciment que neix des de la direcció, s’estén a la resta de l’organització i es promou sistemàticament, incorporant el terme “conciliació” com un principi propi de la cultura corporativa de TASCA.

  Pla d’igualtat 2022-2025  .

El nostre Pla d’Igualtat s’inscriu dins d’aquesta concepció general. D’acord a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de març, per a la ‘Igualdad efectiva de mujeres y hombres’, llei d’àmbit estatal i que incorpora les Directives europees 2002/73/CE i 2004/113/CE, i d’acord a la llei catalana, aprovada per la Generalitat de Catalunya el 21 de juliol de 2015, Llei 17/2015, d’Igualtat efectiva de dones i homes, TASCA va redactar el Pla d’Igualtat 2018-2021. Actualment comptem amb la revisió del Pla d’igualtat 2022-2025 que revisa objectius assolits i marca noves pautes d’actuació per al futur.

Per una banda, el pla neix amb la voluntat de recollir totes les mesures que ja tenim engegades en matèria d’igualtat de drets i d’oportunitats entre dones i homes. I, per altra banda, de revisar en quins àmbits ens queda camí per córrer i poder recollir les mesures que tenim previst millorar o incorporar en els propers anys per tal d’assegurar que el principi d’igualtat de gènere és i serà una màxima dins de l’empresa.

  Mirada de Gènere com a eix transversal en accions i programes educatius .

Comptem amb un equip professional especialitzat en temes de gènere i hem designat una figura responsable del seguiment de la implementació del Pla d’Igualtat i de vetllar per a mantenir la mirada de gènere com a eix transversal en el conjunt d’accions educatives i programes socioculturals que es duen a terme.

En aquesta línia, destaquem que des de TASCA hem dissenyat els materials didàctics eduCAC, per encàrrec del Consell Audiovisual de Catalunya i hi hem incorporat, com a proposta de millora de TASCA, un itinerari transversal específic sobre gènere. L’itinerari ‘Perspectiva de Gènere’ consta de tres propostes didàctiques: ‘Anuncis no sexistes’, ‘Qui ens parla?’ i ‘El sistema sexe-gènere a les pantalles’.

El nostre equip pedagògic ha dissenyat els materials específics per a l’alumnat d’Educació Secundària i ha realitzat també l’adaptació per a l’alumnat d’Educació Primària.

Destaquem també la formació ‘Perspectiva de gènere i feminismes’ que TASCA porta a terme durant l’any 2019 per als equips de gestió dels equipaments socioculturals i programes educatius, per tal que puguem incorporar la perspectiva de gènere en el nostre dia a dia i conèixer experiències i bones pràctiques de treball per a la igualtat.