Des del mes de juliol, TASCA participa en el desplegament del Pla Barcelona Intercultural 2021-2030 en el Districte de Sants-Montjuïc, amb una nova figura professional en el territori que realitza les funcions d’una Secretaria Tècnica Intercultural.

Des del Districte de Sants-Monjuïc, ja fa anys que hi ha una aposta i un treball per incorporar la perspectiva intercultural i adaptar estratègies dins els seus programes i actuacions, de manera que es treballa el seu propi Pla, que va ser aprovat com a Mesura de govern al maig de 2022.

El Pla d’Acció Intercultural (PAI) del Districte de Sants-Montjuïc incorpora mesures dirigides a facilitar la incorporació de la perspectiva intercultural en el conjunt de les polítiques del Districte, promovent un canvi institucional que permeti incidir des de l’arrel en les desigualtats estructurals que impedeixen o dificulten l’accés a drets i polítiques públiques, en igualtat de condicions, per a tota la ciutadania.

Els principis orientadors d’aquest pla són el reconeixement de la pluralitat cultural i de creences, la igualtat de drets, l’equitat, i el diàleg intercultural i la interacció positiva.

Així mateix, la perspectiva intercultural també pretén evitar els processos d’homogeneïtzació i assimilació cultural per part dels grups majoritaris o hegemònics.