Política de privacitat de la web i xarxes socials oficials de TASCA PROJECTES

1.Informació sobre el responsable del tractament de les dades allotjades a la pàgina oficial de TASCA PROJECTES a la web

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD ) i el Reial Decret 1720 /2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD ( en endavant, RDLOPD ) TASCA PROJECTES desitja posar en coneixement dels usuaris d’aquesta web la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d’aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial de TASCA PROJECTES en la mateixa. L’accés i ús per l’usuari d’aquesta pàgina oficial de TASCA PROJECTES suposa que accepta expressament aquesta política de privacitat i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el que preveu la mateixa.

2.Tipus de dades que es recullen

L’enviament de dades en aquesta web està prohibit als menors de catorze ( 14 ) anys. Per la seva banda, si l’usuari és incapaç, TASCA PROJECTES adverteix que serà necessària l’assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l’usuari o el seu representant legal per a l’accés i ús d’aquesta pàgina oficial de TASCA PROJECTES. TASCA PROJECTES quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús de la seva pàgina oficial per menors i incapaços sent aquesta responsabilitat dels seus representants legals en cada cas.

3.Identificació de la raó social del responsable del fitxer

L’usuari queda informat que TASCA PROJECTES, amb domicili social a carrer Berlin, 39 Ent. 08014 BARCELONA, ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i emmagatzemen les dades personals de l’usuari com a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial de TASCA PROJECTES en aquesta web, sense perjudici dels tractaments dels que és responsable l’entitat titular de la web en què es troba la nostra pàgina oficial.

4.Finalitats a què es destinen les dades de caràcter personal, informació i consentiment

Les dades personals proporcionades voluntàriament per l’usuari a TASCA PROJECTES a través de la seva pàgina oficial formaran part d’un tractament de dades responsabilitat de TASCA PROJECTES amb la finalitat d’oferir informació i facilitar el contacte de TASCA PROJECTES, per telèfon, correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació laboral, comercial, o enviament de newsletter a aquells usuaris que es subscriguin, intercanviar informació amb TASCA PROJECTES i altres usuaris i establir comunicació amb tercers. Des del moment en què l’usuari utilitza aquesta pàgina oficial presta el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per TASCA PROJECTES per a la correcta prestació d’aquests serveis d’acord amb el que estableix la present política. L’usuari és lliure d’utilitzar la pàgina oficial de TASCA PROJECTES en aquesta web, de manera que en cas que l’usuari no estigui d’acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats, no ha d’ utilitzar- ni proporcionar les seves dades personals. A través d’aquesta pàgina oficial de TASCA PROJECTES l’usuari pot compartir textos i currículums, continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions de la Plataforma. L’usuari serà responsable de que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent, la present política i les Normes de la Plataforma.

5.Identificació dels destinataris respecte dels quals TASCA PROJECTES tingui previst la realització de cessions o comunicacions de dades

TASCA PROJECTES únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que per raó de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu.

6.Altres tercers prestadors de serveis

TASCA PROJECTES adverteix l’usuari que aquesta entitat podrà compartir les dades personals de les persones que enviïn currículums amb les empreses integrants del Grup Iddix, del qual en formem part, les empreses són Jan BCS, DUNA Educació, Lart Saber Comunicar i AktesEvents.

7.Qualitat de les dades

TASCA PROJECTES adverteix l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’ usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l’usuari haurà de respectar la privacitat de tercers, siguin aquests usuaris o no de la web o de la pàgina oficial de TASCA PROJECTES en la mateixa.

8.Exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades.

TASCA PROJECTES informa a l’usuari de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud escrita dirigida a TASCA PROJECTES amb domicili social a carrer Berlin, 39 Ent. 08014 Barcelona, o per correu electrònic a tasca@tasca.cat. A aquests efectes, l’interessat haurà d’enviar a TASCA PROJECTES la comunicació escrita indicant la petició o dret que exercita juntament amb una còpia del seu DNI o document vàlid en dret que acrediti la seva identitat

9.Altra informació d’interès

TASCA PROJECTES podrà modificar i / o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà la actualment publicada aquí recollida. Per això l’usuari haurà d’accedir periòdicament a aquestes per tal de mantenir actualitzat.

L’usuari pot contactar amb TASCA PROJECTES mitjançant el servei de missatgeria interna de la web o a través de les següents adreces i dades de contacte:

TASCA PROJECTES

Domicili: carrer Navas de Tolosa, 262 baixos 08027 BARCELONA, tasca@tasca.cat