TASCA ha guanyat el concurs per a donar suport i assistència tècnica als equipaments juvenils municipals dels ens locals de la demarcació de Barcelona, iniciativa de la Diputació de Barcelona i l’Oficina del Pla Jove (OPJ).

Els equipaments juvenils municipals són una eina que ajuda a avançar en la implementació de la perspectiva interseccional, tenint en compte l’heterogeneïtat del col·lectiu juvenil i les especificitats pròpies del món local. En aquest sentit, els equipaments juvenils municipals han d’esdevenir espais on es treballi des de la conscienciació, l’empoderament i el tractament de polítiques locals de joventut envers la perspectiva de gènere i LGTBI+, per tal d’assegurar un tracte equitatiu i el foment d’espais lliures d’agressions.

Des de TASCA, celebrem poder sumar-nos a la voluntat de l’Oficina del Pla Jove (OPJ),  de facilitar la planificació i el desplegament de les polítiques locals de joventut. La planificació, ja sigui a curt o mitjà termini, és una condició prèvia necessària si es volen dur a terme, amb unes certes garanties, accions vinculades a les polítiques juvenils. En aquest sentit, la Diputació de Barcelona ofereix aquest suport i assistència tècnica als ens locals en projectes per als Equipaments juvenils municipals.

Engeguem aquesta etapa amb l’Ajuntament d’Ullastrell i l’ Ajuntament de Vallbona d’Anoia, els ens locals que han rebut la concessió del servei. De moment, hem iniciat la fase de diagnòstic, per tal de conèixer de primera mà la visió de l’equipament juvenil i el paper que es vol que tingui en el municipi, els perfils de joves destinataris, detectar situacions de risc dels diferents perfils i realitats del territori, conèixer la resta d’equipaments del municipi que cal tenir en compte i la seva relació entre ells, així com el Pla local de joventut, si aquest existeix.

En els propers mesos, realitzarem el treball de camp, així com la fase d’elaboració del projecte socioeducatiu amb perspectiva interseccional i la fase de redacció d’aquest, en el treball en xarxa amb els agents implicats i amb la supervisió i suport de l’OPJ.